O nas » Statut

Tekst ujednolicony na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków nr 2/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., nr 7/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 r.nr 6/2011 z dnia 9 marca 2011 r.oraz nr 11/2013 z dnia 5 kwietnia 2013 r.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII „ADIUTARE”
I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                            § 1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare”jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i  ich rodzin.


                                                           § 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz terytoria innych państw.
                                                           § 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wadowice.

                                                           § 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może współdziałać, a także być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

                                                           § 5
Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, stosując przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

                                                           § 6
Stowarzyszenie  używa pieczęci, odznaki i symbolu.


II. CELE  I  ŚRODKI DZIAŁANIA

                                                            § 7
Celem Stowarzyszenia jest:
Prowadzenie wszechstronnych działań dla pełnego rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:
- poprawy ich funkcjonowania w życiu i społeczeństwie,
- poprawy ich sytuacji w rodzinie,
- integracji społecznej ze środowiskiem.
Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnych formach, m.in. poprzez prowadzenie placówek o charakterze opiekuńczym i terapeutycznym.Poradnictwo i doradztwo osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w życiu codziennym oraz w sytuacjach trudnych i kryzysowych.Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Organizowanie wypoczynku oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Reprezentowanie interesów osób z zaburzeniami psychicznymi.Organizacja spotkań, konferencji, kursów i warsztatów  edukacyjno-informacyjnych. Gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia i prowadzenie działalności gospodarczej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.                                                            § 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie na rzecz osób cierpiących na schorzenia psychiczne i ich rodzin:
1.1 Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana, która realizuje swoje cele poprzez:
a) rozwój współpracy między ośrodkami psychiatrii środowiskowej na terenie  Polski
i poza granicami kraju,
b) wymianę w celach szkoleniowych pracowników  wszystkich grup zawodowych współpracujących ośrodków,
c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych działań chorych psychicznie, ich rodzin i pracowników tych ośrodków,
d) wspieranie inicjatyw samopomocowych psychiatrii środowiskowej,
e) przeciwstawianie się tendencji do wykluczania i stygmy społecznej wobec osób chorych psychicznie,
f) wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób po kryzysie psychicznym,
g) udzielanie pomocy materialnej, w tym także finansowej, osobom chorym psychicznie, a także jednostkom organizacyjnym podejmującym działania na rzecz osób chorych psychicznie.
1.2. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
a) inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i  rehabilitacyjnych zmierzających do podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych, takich jak: hostele, mieszkania chronione, domy pomocy społecznej, obozy i wycieczki terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne i inne.
1.3. Działalności nieodpłatnej pożytku publicznego oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej ( PKD) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
a) inicjowanie programów leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych zmierzających do podniesienia poziomu opieki w środowiskach pacjentów psychiatrycznych, takich jak: warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, grupy i ośrodki wsparcia i inne.

2.1. Działalności odpłatnej pożytku publicznego, oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane takie jak:
a) inicjowanie programów edukacyjnych i  organizowanie szkoleń z zakresu psychiatrii środowiskowej dla wszystkich grup zawodowych,
b) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.

2.2. Działalności odpłatnej pożytku publicznego, oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach poprzez:
a)    sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach terapii.

2.3    Działalności odpłatnej pożytku publicznego, oznaczoną zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami poprzez:
a)  sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach terapii.III.    CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                            § 9
Stowarzyszenie składa się z członków  zwyczajnych, wspierających i honorowych.

                                                            § 10
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej .

                                                            § 11
      Członek zwyczajny  ma prawo do:uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia, czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków i postulatów  w sprawie działalności Stowarzyszenia, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi – po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa.
                                                            §  12
     Członek zwyczajny ma obowiązek :
          - realizować i propagować cele Stowarzyszenia,
          - aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
          - przestrzegać Statutu, Regulaminu oraz Uchwał  władz Stowarzyszenia,
          - uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
          - wpłacać regularnie składki członkowskie.

                                                            § 13
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna,  także cudzoziemiec, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia  pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.


                                                            § 14

1.    Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.   
2.    Członek wspierający ma prawo zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

                                                            § 15
  Utrata  członkostwa  następuje w razie : dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres roku pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia, wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

                                                            § 16

1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia takiego tytułu Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

                                                             § 17

Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków     przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały o wykluczaniu lub  zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.


IV   WŁADZE STOWARZYSZENIA

                                                               § 18
    Władzami Stowarzyszenia są:
­    Walne Zgromadzenie Członków
­    Zarząd
­    Komisja Rewizyjna

                                                                § 19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

                                                                § 20

Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od  dnia wyboru.

                                                                § 21

1.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2.    W  razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.


V.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

                                                                § 22

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się jako zwyczajne  lub nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd 1 raz w roku.
4.    O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem obrad.


                                                                  § 23

1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie z inicjatywy: Zarządu,Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
­       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad zagadnieniami dla  rozpatrzenia, których zostało zwołane.
3.    Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd informując członków o porządku obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
4.    Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków należy zgłaszać nie później niż na 3 dni przed terminem obrad.
5.    Walne Zgromadzenie Członków wybiera przewodniczącego Zgromadzenia, który przewodniczy obradom, podpisuje protokół oraz uchwały podjęte przez Zgromadzenie.

                                                                      § 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz podejmowanie uchwał
w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielanie absolutorium dla Zarządu,
uchwalenie zmian statutu, a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
uchwalenie w razie potrzeby regulaminów określających szczegółowo działalność władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie określenia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia.

                                                                     § 25

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą  udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.


VI.ZARZĄD

                                                                     § 26

Zarząd jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków odpowiada za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

                                                                     § 27

1.    Zarząd składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2.    Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i  Sekretarza.
3.    W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                     § 28

 Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

                                                                     § 29

 Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.

                                                                     § 30

1.    Posiedzenie Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
2.    W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie  Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.


                                                                     § 31

1.    Posiedzenia Zarządu są prowadzone w obecności  co najmniej 3/4 jego członków, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2.    W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

                                                                    § 32

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania.
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
Przyjmowanie darowizn i zapisów.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Ustalanie wysokości składek członkowskich, a także terminów ich płacenia.
Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu członków  Stowarzyszenia.
Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków.
Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Stowarzyszenia.


VII  KOMISJA REWIZYJNA
                                                                    § 33

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

                                                                    § 34

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia, ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

                                                                     § 35

1. Komisja wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań specjalistycznych. Ma głos doradczy.                                                                     § 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

Kontrolowanie co najmniej raz  w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.
Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
Wnioskowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu.VIII  MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

                                                                      § 37

 Majątek Stowarzyszenia  stanowią :nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne.

                                                                       § 38

Na  fundusze składają się : składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, wpływy ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, subwencje i dotacje z budżetu państwa i organów samorządowych,dochody z własnej działalności gospodarczej,inne wpływy.

                                               
                                                                       § 39

1.    Rokiem obrachunkowym  i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest  rok kalendarzowy.
2.    Zarząd Stowarzyszenia w ramach swoich uprawnień określa zasady gospodarki  finansowej.

                                                                        § 40

1. Do podejmowania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu upoważnieni są łącznie;  Prezes wraz z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.  

                                                 
                                                                         § 41

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w ramach posiadanych środków finansowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


                                                                          § 42

1. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, której dochody przeznacza na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, nie mogą być one przeznaczone do podziału między jego członków.
2. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności w stosunku do którego prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej musi być w całości przekazany na cele statutowe.IX. ZAKAZY WYKORZYSTANIA MIENIA STOWARZYSZENIA  CELEM PRZYSPOSOBIENIA KORZYŚCI OSOBOM POWIĄZANYM

                                                                          § 43

Stowarzyszenie nie może :

1.Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ( dalej: „osoby bliskie”)
2.Przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
3. Wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4.Kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


X . ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA  i ZMIANA STATUTU
                                                            
                                                                           § 44

Stowarzyszenie rozwiązuje się :

1.    Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
2.    W przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

                                                                            § 45

1.    W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powoływana jest Komisja Likwidacyjna.
2.    Przeznaczenie majątku Stowarzyszenia określa uchwała o jego rozwiązaniu.

                                                                            § 46
 Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne  Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów  w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.