RODO

*Szanowni Państwo*

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  jako RODO.

1. Z Administratorem RODO w  Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARW” można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUATRE ul. E i K Wojtyłów16, 34-100 Wadowice lub email: adiutare@adiutare.eu


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub email (podane powyżej).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na
potrzeby świadczenia usług.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usług terapeutycznych, szkoleniowych, informacyjnych oraz związanych z realizowanymi projektami.

5. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:

 • zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;
 • wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;
 • prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług.
 • informacyjnych


6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem adiutare@adiutare.eu
 • kontakt osobisty w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUATRE ul. E i K Wojtyłów16, 34-100 Wadowice

Informujemy również, że

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.